Hoe omschrijven we leefstijlcoaching? Denk mee!

Het Kennisplatform Leefstijlcoaching (KPLC) gaat graag in gesprek over inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met leefstijlcoach. De eerste dialoog die we aangaan, gaat over het omschrijven van leefstijlcoaching. Hieronder vind je een aanzet voor een omschrijving. Graag komen we gezamenlijk tot een verbeterde versie. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Dan nodigen we je uit om deze te mailen naar KPLC voor 15 juli 2022.

Deze dialoog is gestart door onderstaande mensen:

Wat is een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een expert op het gebied van duurzame gedragsverandering, die mensen coacht bij het werken aan doelen die bereikt kunnen worden door het kiezen en trainen van gezonde dagelijkse gewoontes. De leefstijlcoach heeft een houding, kennis en vaardigheden die hem in staat stellen om de coachee zijn eigen drijfveren te laten ontdekken en benoemen, om deze vervolgens te vertalen in concrete stappen en deze te gaan uitvoeren in zijn eigen leefsituatie. Hierbij zal in de meeste gevallen gewerkt worden aan gezondheidsvaardigheden. De leefstijlcoach leert de coachee vanuit bewustwording zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag en zich daarbij te verhouden tot zijn omgeving.

De leefstijlcoach kan de coachee helpen om de samenhang te vinden in de verschillende adviezen die gerelateerd zijn aan leefstijl, de adviezen te vertalen naar zijn eigen situatie, onderbouwde keuzes te maken en deze terug te koppelen naar de deskundigen. De leefstijlcoach is bereid en in staat om een bijdrage te leveren binnen een multidisciplinair team dat tot doel heeft de (positieve) gezondheid van een persoon of groep mensen te bevorderen.

Waar specialistische expertise nodig is die verder gaat dan het aanleren van algemene gezonde gewoontes, verwijst de leefstijlcoach door naar andere professionals. Daarmee helpt hij de coachee verbindingen te leggen tussen de verschillende professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van zijn gezondheids- en leefstijldoelen.

De leefstijlcoach kan zijn werk uitvoeren met een brede doelgroep en in verschillende settings: in de wijk, binnen organisaties en in de zorg (in zowel de 0e, 1e als 2e lijn). Hij functioneert vaak als ‘spin in het web’ omdat het werkveld zo breed is en hij te maken heeft met uiteenlopende zorg- en levensvragen waarbij afstemming nodig is met professionals in verschillende disciplines.

Wat verstaan we onder leefstijl?

  • Onder leefstijl vallen de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).
  • Bij het werken aan Positieve Gezondheid kan gewerkt worden aan verbetering van gewoontes op het gebied van onder meer beweging, voeding, slaap, rust & ontspanning en middelengebruik. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige consensus die vertaald is in Nederlandse richtlijnen, aanbevelingen en definities over leefstijl(aspecten).
  • Er wordt expliciet rekening mee gehouden dat de coachee leeft en handelt in een fysieke en sociale omgeving die hem beïnvloedt en waar hij invloed op moet uitoefenen voor het volhouden van een gezonde leefstijl.

Wat verstaan we onder coaching?

  • Coaching is erop gericht om de eigen regie bij de coachee te laten groeien. De coachee leert vanuit bewustwording verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag en bepaalt doel, acties, prioriteiten, onderwerp en tempo.
  • De inhoud van leefstijl is ondergeschikt aan de aanpak: de coachende grondhouding is leidend in de interactie tussen leefstijlcoach en coachee.
  • Uitgangspunt bij coaching is het versterken van de groei mindset, waarbij onder meer relevant is het leren kennen en ontwikkelen van de eigen sterke punten, omgaan met falen, leren van successen en evalueren van doelen en acties.
  • De coach is er continu alert op dat hij zijn eigen oordelen loslaat bij het coachen en niet invult voor de ander. Daardoor ontstaat meer inzicht in de doelen en beleving van de coachee en ruimte voor de coachee om zijn eigen stappen te zetten.
  • Een middel bij het versterken van de eigen regie is het formuleren van kleine doelgerichte acties die aansluiten bij de behoeften, de motivatie en de fysieke en sociale omgeving van de coachee.
  • Bij coaching wordt methodisch gewerkt: kaders stellen, structuur bieden, focus aanbrengen en gebruik maken van een evidence-based aanpak voor zover mogelijk.
  • De leefstijlcoach heeft naast het vermogen om individuen te coachen, ook basiscompetenties om het proces van een groep te begeleiden. Hij kan (een reeks van) groepsbijeenkomsten/workshops opzetten met thema’s en leerdoelen waarin didactiek wordt meegenomen en het accent niet ligt op kennisoverdracht maar op het activeren van de groepsdeelnemers: van bewustwording tot het formuleren van concrete acties rond het thema.

 

Wanneer je aanvullingen of opmerkingen hebt over hoe we leefstijlcoaching omschrijven, kun je mailen met KPLC voor 15 juli 2022. Je kunt aangeven of je op persoonlijke titel, namens je organisatie of zonder vermelding een bijdrage wilt leveren.